Ledighedsydelse

Ledighedsydelse

Alle som er fleksjobberettigede er berettiget til ledighedsydelse, men din sats vil blive beregnet ud fra dit tidligere forsørgelsesgrundlag

Bliver man uforskyldt ledig fra fleksjob, kan man få udbetalt ledighedsydelse, hvis man har været ansat i fleksjob i mindst ni måneder inden for de sidste 18 måneder, eller hvis man inden fleksjobbet var berettiget til ledighedsydelsen

Det er også muligt at få ledighedsydelse, hvis der er midlertidige afbrydelser i arbejdet

Også under sygdom kan ydelsen udbetales, hvis man ikke er berettiget til sygedagpenge. I så fald er kommunen forpligtet til at foretage opfølgning efter reglerne om sygedagpenge. Det vil sige, at kommunen inden otte uger skal vurdere situationen (se endvidere Sygedagpenge)

Under ferie kan ledighedsydelse udbetales i op til 25 dage = fem ugers ferie ligesom andre. Men har man feriepenge fra tidligere job, eller har man kun været ansat en del af året, udbetales ledighedsydelsen i færre dage

Rigtig mange er visiteret til et fleksjob uden at være kommet i job. I et forsøg på at få denne ledighed ned, er det besluttet, at kommunen fremover skal have en individuel samtale med alle, der er visiteret til fleksjob efter tre måneders ledighed. Ved samtalen skal der fokus på, hvad personen selv og kommunen gør for at finde et fleksjob. Kommer man ikke til denne opfølgningssamtale, mister man ledighedsydelsen i tre uger

Har man modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, skal kommunen vurdere, om betingelserne for at få fleksjob stadig er opfyldt. Der skal desuden ske ny revurdering efter yderligere 12 måneder med ledighedsydelse. I vurderingen skal der ses på ressourcer og udviklingsmuligheder. Og det skal vurderes, om der er grundlag for førtidspension

Ledighedsydelsen, hvor meget?
Ledighedsydelsen beregnes ud fra indtægten de seneste tre måneder. Der udbetales højst 91% af arbejdsløshedsdagpengene = 3.200 kr. pr. uge. Ledighedsydelsesmodtager på lav sats efter mere end 9 måneders fleksjob ved ny ledighed vil få høj sats – der på høj sats udgør 89 procent af arbejdsløshedsdagpengene

Læs mere om de forskellige satser på ledighedsydelse

Der er ingen fast tidsgrænse for, hvor længe der kan udbetales ledighedsydelse for personer under 60 år. Er man derimod over 60 år, kan man højst få ydelsen i seks måneder. Kommunen har pligt til at tage stilling til, om der er behov for yderligere indsats for at bringe den ledige tilbage til arbejdsmarkedet

Forvaltningen er forpligtet til skriftligt at vurdere, hvad der videre skal ske, før en foranstaltning ophører, eller et forsørgelsesgrundlag stopper. Indtægten fremover kan blive fleksydelse, hvis man er fyldt 60 år og opfylder betingelserne. Ellers førtidspension eller kontanthjælp

Der kan eventuelt foretages arbejdsprøvning med henblik på en nærmere afklaring

Særlig ydelse 
Har man ikke ret til ledighedsydelse ved visitation til fleksjob, kan der udbetales en „særlig ydelse“, der svarer til kontanthjælp indtil jobstart. Denne ydelse bliver dog i modsætning til kontanthjælp ikke reduceret, selv om ægtefællen har indtægt eller formue, og ydelsen udbetales uafhængigt af, om personen selv har formue

Læs ministeriets artikel om ledighedsydelse