Vil du klage over en afgørelse

Klager i det sociale system – ny klagestruktur

Den 1. juli 2013 trådte en ny klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område i kraft. Ændringen betyder en forenklet klagestruktur samt en øget effektivitet i opgavevaretagelsen.Det betyder for dig som borger, at du fortsat kan klage over kommunale afgørelser på social og beskæftigelsesområdet og klagen over afgørelsen skal fortsat indgives til kommunen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal kommunen sende sagen til Ankestyrelsen.
Dermed er de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene under statsforvaltningerne er nedlagt. Således ligger forenklingen bl.a. i, at der fremadrettet er en klageadgang mindre, da Ankestyrelsen er første og eneste administrative klageinstans.
Som udgangspunkt vil din klagesag blive behandlet i Ankestyrelsen uden medvirken af beskikkede medlemmer. Dog vil sager af generel og principiel karakter samt udvalgte sager med stort element af skøn behandles med deltagelse af beskikkede medlem-mer. Ankestyrelsen skal således både behandle klager over kommunale afgørelser samt fortsat, blandt alle de indkomne klager, behandle sager af generel eller principiel betydning. Ankestyrelsen har pligt til at påse, at afgørelser indbragt for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen følger således praksis ved kommunerne og jobcentrene.
Hvis den administrative klagemulighed bliver udtømt, kan du klage til Folketingets Ombudsmand, der ikke kan omgøre sagen, men alene give sin vurdering. Vurderes det, at der er sket en fejl, vil kommunen oftest tage sagen op til ny vurdering.
Klager over kommunens sagsbehandling

Din klage over kommunens sagsbehandling skal afleveres til kommunen, enten hos dennes ledelse eller kommunale politikere. Hvis sagsbehandlingsfejlen strider imod lovgivningen, kan klagen indbringes for Ankestyrelsen, der så vil tage stilling til, om fejlen har haft betydning for sagens afgørelse.

Klager over kommunens afgørelser, herunder klage over stop af sygedagpenge

Hvis kommunens afgørelse er et hel eller delvist afslag skal du sende din klage til kommunen inden fire uger fra modtagelse af afgørelsen.

Hvis kommunen efter genvurdering fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre inden fire uger til Ankestyrelsen. Du modtager efterfølgende en bekræftelse fra Ankestyrelsen om modtagelse af klagen.
Ankestyrelsen modtager rådgivning fra et antal lægekonsulenter og kan ligeledes bede dig om yderligere oplysninger, medmindre du afviser at give samtykke hertil.

Ankestyrelsen sender efter behandling af klagen sin afgørelse med begrundelse til dig.

Klager før og efter ændringerne

Som borger skal du ikke foretage noget i forbindelse med ændringerne, da Ankestyrelsen har overtaget sagerne. Alle sager, som er påklaget til beskæftigelsesankenævnene eller de sociale nævn inden den 1. juli 2013, og som på det tidspunkt ikke er færdigbehandlede, vil blive færdigbehandlet af Ankestyrelsen. Klager over kommunens afgørelser på social og beskæftigelsesområdet fra og med 1. juli 2013 vil blive sendt direkte fra kommunen til Ankestyrelsen som klageinstans.

Den nye klagestruktur betyder for borgerne en sagsbehandlingstid fra 5 måneder og op til 11 måneder i overgangsperioden, som løber frem til 2016. I denne periode sker den endelige fordeling af medarbejdere, hvilket er medvirkende til den længere sagsbehandlingstid.

Det er vores erfaring, at der ofte er noget at komme efter i forhold til kommunernes sagsbehandling i sygedagpengesager. Vi kan oftest gøre den største forskel, hvis vi bliver inddraget tidligt, og før der træffes afgørelse.

Når i sender en klage må i gerne bruge Behandl os ordentligt logo på papiret/mail