Min sag hjemsendes til kommunen og hvad så

Ankestyrelsen træffer en afgørelse om retur til kommunen

Dette gælder kun når Ankestyrelsen har truffet en afgørelse i en sag, hvor Ankestyrelsen ikke mener sagen er belyst godt nok og dermed skal retur til kommunen

Har Ankestyrelsen truffet en afgørelse i en sag som kommunen skal efterkomme som fx. betale med tilbage virkende kræft, læs mere

Når en kommune træffer en afgørelse i en sag, så har du normalt 4 uger til at klage over afgørelsen. Klagen skal sendes til kommunen. En afgørelse skal altid have påført en klage vejledning med dato for klage frist, så se efter hvad din klage frist er. Afleverer du din klage for sent har du mistet din ret til at klage

Nu skal kommunen se på det igen samt vurder om de vil ændre på deres beslutning ellers skal kommunen sende den videre til Ankestyrelsen

Kommunen skal sende alle relevante dokumenter med til Ankestyrelsen og kommunen skal sende dig en besked om de har afsendt sagen til Ankestyrelsen

Ankestyrelsen sender dig en besked om de har modtaget din sag. Nu er det så vigtigt at du selv finder ud af hvad det er som er sendt til Ankestyrelsen, så bed Ankestyrelsen om information over hvilke dokumenter som er tilsendt og vis du har yderligere informationer du mere er vigtige for sagen, så sig du gerne vil vedlægge sagen yderligere et eller flere dokumenter som du mener er vigtig for sagen

Sagen afgøres i Ankestyrelsen med en hjemvisning til kommunen om de skal se på noget som Ankestyrelsen mener er relevant at få afklaret inden kommunen kan træffe en afgørelse.

Kommunen tager sagen op igen og kommer med en nye afgørelse. Kommunens nye afgørelse skal også være påført en klagevejledning. Husk den normale klage frist er 4 uger, men se for en sikkerheds skyld i afgørelsen.

Du kan igen klage over afgørelsen og sende den tilbage til kommunen

Kommunen skal genvurdere, hvor din klage skal indgå, men mener din klage ikke ændre på kommunens afgørelse, så sendes sagen til Ankestyrelsen.

Sørg for at alle relevante igen er sendt til Ankestyrelsen og her især din sidste klage

Når Ankestyrelsen kommer med en afgørelse, så kan den evt. være en ommer, hvor der mangler oplysninger i sagen. Hvis det er en afgørelse, hvor du får medhold og kommunen skal rette ind efter læs mere

Hvis du får afslag og kommunen får ret og du stadig ikke mener sagen er afgjort korrekt, så kan du kontakte en advokat og få denne til at se på sagen. Hvis advokaten mener du har ret, så kan en advokat køre en retssag og her kan du måske få fri proces til eller du har en indboforsikring som kan hjælpe dig økonomisk.

Du kan også vælge at skrive og klage til Ombudsmanden for at se om han giver dig medhold for så sender han sagen tilbage til Ankestyrelsen som så kommer med en ny afgørelse som igen kommer retur til kommunen.

Hvis Ankestyrelsens afgørelse giver dig medhold i sagen og med påskrift om at kommunen skal efterkomme afgørelsen, så er det jf. § 20-spørgsmål (S947) oplyst af den daværende beskæftigelsesminister, at Ankestyrelsens afgørelser er endelige og den dermed er bindende for kommunen. En anmodning fra kommunen om genoptagelse i Ankestyrelsen har ikke en opsættende virkning

Behandl os ordentligt synes det er opslidende og alt for lang trukken proces borgerne udsættes for når den ene efter den anden sag som er afgjort i kommunerne hele tiden kommer retur til Ankestyrelsen. Det lugter langt væk når det sker i så stor en grad. Det er jo en trættende måde at få borgeren til at trække sig fra at klage

Ankestyrelsens afgørelser er endegyldige, men den kan altid klages videre til Ombudsmanden eller ved dom. Så affind dig aldrig med en afgørelse, hvis du mener der er noget galt

Da Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans og det betyder man ikke kan klage til anden administrativ myndighed, men at man godt kan klage til Ombudsmanden eller domstolene. Læg mærke til at dine klage muligheder kun er udtømte inden for den administrative myndighed

Fremgangsmetoden som punktopstilling:

  1. Kommunen træffer en afgørelse
  2. Du klager over afgørelsen
  3. Kommunen genvurderer din sag pga. din klage
  4. Kommunen sender din klage til Ankestyrelsen
  5. Du finder ud af om alt relevant er med til Ankestyrelsen
  6. Du sender evt. yderlige relevante dokumenter til Ankestyrelsen
  7. Ankestyrelsen kommer med en afgørelse