Fleksjob satser

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

Lovhenvisning Sats
Fleksydelse § 17, stk. 2 og 3 200.868 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse § 25, stk. 2 100 kr. pr. måned
Fradrag i pensionsbeløb § 18, stk. 13 15.400 kr. pr. år
Lempeligt fradrag § 20, stk. 3 37.577 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1 § 21 77.498 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2 § 8 1.486 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3 § 14 1,78 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
2 Jf. § 8 i LBK nr. 943 af 25. august 2014 af lov om fleksydelse og § 8, stk. 2, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1392 af 11. december 2009 om betaling af indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleks ydelse

Ledighedsydelse

Er man visiteret til fleksjob, kan der udbetales en såkaldt ledighedsydelse indtil jobstart. Betingelsen er, at man er berettiget til sygedagpenge, modtager sygedagpenge eller er under revalidering. Er man derimod på kontanthjælp, når man visiteres til fleksjob, fortsætter denne udbetaling indtil start på fleksjob.
 
Bliver man uforskyldt ledig fra fleksjob, kan man få udbetalt ledighedsydelse, hvis man har været ansat i fleksjob i mindst ni måneder inden for de sidste 18 måneder, eller hvis man inden fleksjobbet var berettiget til ledighedsydelsen.
    
Det er også muligt at få ledighedsydelse, hvis der er midlertidige afbrydelser i arbejdet.
    
Også under sygdom kan ydelsen udbetales, hvis man ikke er berettiget til sygedagpenge. I så fald er kommunen forpligtet til at foretage opfølgning efter reglerne om sygedagpenge. Det vil sige, at kommunen inden otte uger skal vurdere situationen (se endvidere Sygedagpenge).
 
Under ferie kan ledighedsydelse udbetales i op til 25 dage = fem ugers ferie ligesom andre. Men har man feriepenge fra tidligere job, eller har man kun været ansat en del af året, udbetales ledighedsydelsen i færre dage.
    
Rigtig mange er visiteret til et fleksjob uden at være kommet i job. I et forsøg på at få denne ledighed ned, er det besluttet, at kommunen fremover skal have en individuel samtale med alle, der er visiteret til fleksjob efter tre måneders ledighed. Ved samtalen skal der fokus på, hvad personen selv og kommunen gør for at finde et fleksjob. Kommer man ikke til denne opfølgningssamtale, mister man ledighedsydelsen i tre uger.
    
Har man modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, skal kommunen vurdere, om betingelserne for at få fleksjob stadig er opfyldt. Der skal desuden ske ny revurdering efter yderligere 12 måneder med ledighedsydelse. I vurderingen skal der ses på ressourcer og udviklingsmuligheder. Og det skal vurderes, om der er grundlag for førtidspension.
Ressourceprofilen skal løbende justeres.
    
Ledighedsydelsen, hvor meget?
Ledighedsydelsen beregnes ud fra indtægten de seneste tre måneder. Der udbetales højst 91% af arbejdsløshedsdagpengene = 3.200 kr. pr. uge.
Læs mere om de forskellige satser på ledighedsydelse
 
Der er ingen fast tidsgrænse for, hvor længe der kan udbetales ledighedsydelse for personer under 60 år. Er man derimod over 60 år, kan man højst få ydelsen i seks måneder. Kommunen har pligt til at tage stilling til, om der er behov for yderligere indsats for at bringe den ledige tilbage til arbejdsmarkedet.
    
Forvaltningen er forpligtet til skiftligt at vurdere, hvad der videre skal ske, før en foranstaltning ophører, eller et forsørgelsesgrundlag stopper. Indtægten fremover kan blive fleksydelse, hvis man er fyldt 60 år og opfylder betingelserne. Ellers førtidspension eller kontanthjælp.
 
Der kan eventuelt foretages arbejdsprøvning med henblik på en nærmere afklaring.
 
Særlig ydelse 
Har man ikke ret til ledighedsydelse ved visitation til fleksjob, kan der udbetales en „særlig ydelse“, der svarer til kontanthjælp indtil jobstart. Denne ydelse bliver dog i modsætning til kontanthjælp ikke reduceret, selv om ægtefællen har indtægt eller formue, og ydelsen udbetales uafhængigt af, om personen selv har formue.
Der tages forbehold for tastefejl mv.